Tenaga Kependidikan

NoNIP/NIS/NIDNNamaJabatan
1411700161Asep Rahmat K, S.Pd.Ka. Sub. Bag. TU
2411700325Hj. Robiah, S.Kep., Ners.Bendahara
3411701273Hainun Nursandi, S.Si.T.Teknisi Laboran
4411701273Hanny Aqmarina Nurfita, A.Md.Teknisi Laboran
5411700839Prastika Sugar Putri, S.Si.T., M.Kes.Bag. Adm. Umum
6411700775Ganjar Permana, SE.Pengolah Data Akademik
7411701104M. FakhriPengelola BMN
8411701026Arindi Dwiyani, SH.Pengadministrasi Akademik
9411701130Efi FerdianaPengadministrasi Akademik
10411700848
Ahmad Syafik
11
411700528

Herdi Agus Triana
12411700696
Kara Surya Atmaja